คอร์รัปชั่นและทุจริตส่งผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจ

ในวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นของโลก มีประชาชนให้ความสนในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น องค์กรความโปร่งใสของโลก ได้ออกมาให้ความของคอร์รัปชั่นว่าหมายถึง การใช้อำนาจเพื่อหาประผลประโยชน์ส่วนตัวและการทุจริตโดยใช้หน้าที่ในการทำงาน อำนาจที่ได้มาแบบมิชอบทำ เพื่อกอบโกยผลประโยชน์ส่วนตัวและผู้อื่น โดยจะสามารถแบ่งหัวข้อของการคอร์รัปชั่นได้ทั้งหมดดังนี้

การคอร์รัปชั่นที่มีขนาดใหญ่

  • เป็นการบิดเบือนนโยบายและอำนาจของรัฐในทางที่ผิด เพื่อให้ผู้นำในการบริหารประเทศและคนอื่นๆ ได้รับผลประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและทรัพยากรของประเทศ

การคอร์รัปชั่นขนาดย่อย

  • เป็นการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ไปจนถึงระดับล่างต่อประชาชนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือใช้อำนาจที่ได้รับมอบหมายไปในทางที่ไม่ดี

การติดสินบน

  • เป็นการเสนอผลประโยชน์ เงิน สิ่งของ สัญญาหรือข้อเสนอต่างๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้อื่น เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนและของผู้อื่น

การยักยอก

  • พนังงานหรือเจ้าหน้าที่ในองค์กรราชการ นำเงินหรือสิ่งของที่ใช้ในราชการ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน

การอุปถัมภ์

  • การเล่นพรรคพวก การคัดเลือกคนที่มีความสำคัญในการเมือง เพื่อเข้ามาทำงานและให้ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่คำนึงถึงความสามารถของผู้นั้น

การเลือกคนที่ชอบและรัก

  • การเล่นพรรคพวก การใช้อำนาจที่มี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเพื่อน ครอบครัว คนใกล้ชิดและพรรคพวก โดยไม่คำนึงถึงความสามารถของผู้นั้น

ผลประโยชน์ที่ทับซอน

  • การขัดแย่งกันของผลประโยชน์ระหว่างส่วนตัวและส่วนรวม

อย่างไรก็ตามการคอร์รัปชั่นก็ยังเห็นในทั่วโลก ซึ่งเป็นการกระทำที่บ่อนทำลายทรัพย์สินของชาติบ้านเมืองโดยตรง มีคนที่คอยหาผลประโยชน์แบบนี้เข้าตนเองยังไม่สามารถจัดการได้หมดเสียทีทำให้เกิดการคอร์รัปชั่นกันอย่างต่อเนื่องและซับซ้อน ถึงแม้โทษทางกฎหมายจะหนักก็ตาม แต่ก็ยังกล้าทำกัน เพราะผลประโยชน์ที่ได้มันมากมายจริงๆ