ความหมายที่แท้จริงของการคอร์รัปชั่น

การคอร์รัปชั่น มีความหมายคือ ว่าจะให้ ขอให้ การให้ หรือการกระทำใดๆ เช่น การเสนอ ให้สัญญา มอบให้ คำมั่นว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือที่รู้จักกันดีว่าสินบน ซึ่งให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ ก็เพื่อให้ทำการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ การใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบในทุกรูปแบบ

การช่วยเหลือทางการเมือง คือการที่ให้เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ สิทธิ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือ หรือสนับสนุนเพื่อประโยชน์ แก่พรรคการเมือง หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางการเมือง

ผู้เกี่ยวข้อง คือ พี่น้อง บิดามารดา คู่สมรส บุตร ผู้บริหาร พนังงานบริษัท และ บริษัทในกลุ่ม

แนวทางการดำเนินงาน

สนับสนุนให้คนทุกคนเห็นความสำคัญ และมีจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น อีกทั้งให้มีมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่น

แนวทางการการต้านการคอร์รัปชั่น ต้องครอบคลุมเป็นถึงกรบานการบริหารงานของบุคคล ตั้งแต่หาคัดสรรเลือกบุคลากร การฝึกอบรม หารเลือกตำแหน่ง และการประเมินผลงานในการปฏิบัติงาน โดยให้หัวหน้าผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ทำหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนำไปบังคับใช้ในกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลให้อยู่ในการปฏิบัติเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพในแนวทางเดียวกัน

ทางบริษัทหรือหน่วยงานจะให้ความคุมครองกับบุคคลที่ได้แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการคอร์รัปชั่นหรือทุจริต ที่เกี่ยวกับสายงานที่ทำอยู่ ต่อหนักงานหรอบริษัท โดยใช่มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่นโยบายได้กำหนดเอาไว้หรือ( Whistleblower Policy)

ผู้ที่ถูกร้องเรียน ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระทำผิดตามข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับการทำงาน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล หรือหนักงาน ซึ่งจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่มีข้อกำหนดไว้ อีกทั้งจะต้องโดนโทษทางกฎหมายอีกด้วย